Badania dzięki którym dysponujemy danymi: skąd się te liczby wzięły? cz. II

Choć ja i moi koledzy polegaliśmy na najrozmaitszych danych z badań naukowych przy przeprowadzaniu naszych obliczeń, pozwolą Państwo, że opiszę pokrótce główne źródła naszych danych. Przede wszystkim korzystaliśmy z badań klinicznych dwóch typów: z badań wielkoskalowych oraz randomizowanych badań klinicznych, które obejmowały mniejszą liczbę ludzi niż te pierwsze. Badania wielkoska- lowe polegają na analizie danych medycznych bardzo wielu ludzi, czasem jest to więcej niż 100 000 pacjentów, w jednym przypadku (było to badanie Mr. FIT) włączono do badania 350 000 przypadków. Badacze, którzy zajmują się organizacją i koordynacją takich badań, śledzą losy licznej populacji przez pewien okres. Poszukują jakichś zachowań czy zmiennych – może to być, na przykład, wartość ciśnienia tętniczego krwi – i oceniają, jak dany czynnik czy zachowanie wpływają na ryzyko. Takie badania dostarczają nam danych statystycznych o ogromnej populacji, dzięki czemu zakres zmienności danych jest znaczny. Wadą tych badań jest to, że uzyskane dane nie są zbyt szczegółowe i dokładne, a poza tym badanie takie nie ma cech badania kontrolowanego. Badacze nie mogą w żadnym przypadku mieć pewności, czy dana osoba istotnie przyjmuje stale dany lek lub też zawsze zachowuje się w określony sposób. Właśnie z tego powodu badacze prowadzą, na mniejszą skalę, także badania kontrolowane. Do randomizowanego badania kontrolowanego włącza się od kilkuset do 10 000 ludzi. Grupę pacjentów biorących udział w eksperymencie dzieli się w sposób przypadkowy (dokonuje się randomizacji – przyp. tłumaczy), a każdej z grup przydziela się określone zadanie. Na przykład połowę ludzi włącza się do grupy, która będzie przyjmowała kwas foliowy, zaś reszcie podaje się placebo (tabletki, które zawierają wyłącznie cukier). Losy uczestników badania są przez dłuższy czas śledzone, a każda zmiana w stanie zdrowia jest precyzyjnie odnotowywana. Na zakończenie badania dokonuje się porównania: jakie są skutki danego zachowania i jaki jest ogólny stan zdrowia uczestników poszczególnych grup.

Wybieraliśmy do naszej statystyki jedynie te czynniki, które okazały się wywierać istotny wpływ na ryzyko zgonu (innymi słowy, na szybkość procesu starzenia) w co najmniej trzech badaniach o zweryfikowanych wynikach. Dokonaliśmy procesu integracji danych, porównaliśmy też wyniki różnych badań dotyczących danego czynnika: ocenialiśmy, co konkretne badanie mówi nam o procesie starzenia się i – ostatecznie – dochodziliśmy do danych liczbowych ReaLAge, liczby odnoszącej się do lat życia, dzięki której będzie Ci łatwo zrozumieć, jaki jest wpływ danego czynnika na Twój organizm.

Leave a Reply